Klachtenreglement

Klachtenreglement voor Budgetbeheer en Beschermingsbewindvoering

1 | Begripsbepaling

Opdrachtnemer: Verbeek Budgetbeheer en Bewindvoering gevestigd te Dordrecht, Kamer van Koophandel nummer 78122066, BTW-ID NL003297268B65.

Bevestigingsdocument: het document waarop de uiting van onvrede officieel geformuleerd staat.

Cliënt: een natuurlijk persoon wiens vermogensbestanddelen onder beheer zijn gesteld en opdrachtnemer benoemd is tot bewindvoerder, respectievelijk met wie opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten.

Klacht: ondertekend bevestigingsdocument inzake de uiting van onvrede.

Overeenkomst: alle overeenkomsten die opdrachtnemer verstrekt op het gebied van financieel beheer.

Klachtenformulier: het formulier dat ingevuld dient te worden om de uiting van onvrede kenbaar te maken. Zodat, indien de klager zich aan de procedure houdt, dit uiteindelijk aangemerkt kan worden als formele klacht.

Klager: degene die cliënt is van opdrachtnemer en het klachtenformulier heeft ingediend.

Uiting van onvrede: een ingevuld klachtenformulier over de dienstverlening van opdrachtnemer.

2 | Uiting van onvrede

Teneinde de procedure voor klachtenbehandeling in gang te zetten dient het daarvoor bestemde klachtenformulier ingevuld te worden. Het klachtenformulier kan online worden ingevuld en verstuurd via de website van opdrachtnemer. Een klacht wordt in eerste instantie aangemerkt als een uiting van onvrede.

3 | Klachten

Bij het ontvangen van het klachtenformulier en ontvankelijk verklaren van de uiting van onvrede stelt de opdrachtnemer een onderzoek in. De opdrachtnemer formuleert de uiting van onvrede nader en legt deze voor aan de klager middels het bevestigingsdocument.

Zodra de klager het bevestigingsdocument ondertekend heeft geretourneerd, dan zal de uiting van onvrede worden aangemerkt als formele klacht. De opdrachtnemer zal dan, zodra de klacht gegrond verklaard is, verder gaan met haar onderzoek naar de oorzaak van het ontstaan van deze klacht en zal deze door bemiddeling of een nadere uitleg binnen 6 weken trachten op te lossen.

4 | Archivering klacht

De opdrachtnemer archiveert de klachten in het centrale registratiesysteem. Zij houdt aantekening van de klacht en van de afdoening daarvan.

5 | Geheimhouding

Opdrachtnemer en klager zullen onder strikte geheimhouding voor, tijdens én na de behandeling van de uiting van onvrede en/of de klacht handelen. Deze gegevens zullen niet aan derden worden verstrekt, dit om wederzijdse belangen niet te schaden. Bij het niet houden aan dit artikel staat het de gedupeerde vrij om bij de andere partij:
a. de kosten in rekening te brengen die gemaakt moeten worden om de geheimhouding in stand te houden; én/of
b. de schadende uiting ter afhandeling voor te leggen aan de toezichthoudende kantonrechter.

6 | Wijzigingen van de voorwaarden

11.1. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om het klachtenreglement te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en) indien noodzakelijk.
11.2. Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk, dan wel per e-mail kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde 14 dagen termijn wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging(en) of aanvulling(en).

Versie 1.3 | Dit klachtenreglement van kracht is gewijzigd en verbeterd op 20 december 2022 en geldt uitsluitend voor cliënten van opdrachtnemer.

© Verbeek Budgetbeheer 2020 - Heden