Algemene Voorwaarden

1 | Begripsbepaling

Opdrachtnemer: Verbeek Budgetbeheer gevestigd te Dordrecht, Kamer van Koophandel nummer 78122066, BTW-ID NL003297268B65.

Cliënt: ieder persoon, die met de opdrachtnemer een overeenkomst (zoals hieronder aangegeven) heeft afgesloten.

Overeenkomst: alle overeenkomsten die opdrachtnemer verstrekt op het gebied van financieel beheer.

Begroting: een gedetailleerd overzicht van de maandelijkse inkomsten en uitgaven vastgesteld door cliënt en opdrachtnemer.

Tarievenlijst: een overzicht van de tarieven die opdrachtnemer rekent voor verschillende vormen/pakketten budgetbeheer.

2 | Algemeen

2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten tussen de opdrachtnemer en cliënt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
2.2. Met betrekking tot alle geschillen is uitsluitend de rechtbank – al dan niet de sector kanton – bevoegd.
2.3. Op deze algemene voorwaarden en alle overeenkomsten van de opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.

3 | Totstandkoming van een overeenkomst

3.1. De overeenkomst is van kracht als deze getekend bij opdrachtnemer in bezit is. Waarbij tevens deze algemene voorwaarden van toepassing zijn.

4 | Gegevens- en geheimhoudingsverplichting

4.1. De opdrachtnemer is in het kader van de uitvoering van zijn werkzaamheden voor cliënt steeds bevoegd tot het uitwisselen van alle persoonlijke en relevante informatie/gegevens van cliënt die betrekking hebben op de werkzaamheden voor cliënt. Ook zullen de gegevens van cliënt opgenomen worden in persoonsregistratie van opdrachtnemer.
4.2. Op deze persoonsregistratie is onze privacyverklaring van toepassing.
4.3. Opdrachtnemer verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zijn in het kader van een tussen hen gesloten overeenkomst van elkaar of uit andere bron over elkaar hebben verkregen en waarvan zij weten, dan wel redelijkerwijs behoren te weten dat deze vertrouwelijk van aard is, tenzij een wettelijke verplichting tot bekendmaking geldt.
4.4. De opdrachtnemer respecteert privacy en draagt er zorg voor dat persoonlijke- of bedrijfsinformatie vertrouwelijk wordt behandeld.
4.5. In het gegevens bestand van de opdrachtnemer worden gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de (financiële) handeling en van de door de cliënt met de opdrachtnemer aangegane overeenkomsten.

5 | Werkzaamheden en verplichtingen

5.1. Werkzaamheden door opdrachtnemer bestaan uit: Inventariseren van de inkomsten en uitgaven; opstellen van een begroting; openen van een beheerrekening; aanmaken en opstarten van het dossier; informatie inwinnen bij diverse instanties; uitvoeren van betalingen die vermeld staan in de begroting.
5.2. Afhankelijk van het pakket en het overeengekomen plan van aanpak worden door opdrachtnemer werkzaamheden gedaan met betrekking tot schuldsanering / schuldhulpverlening en/of (WSNP) Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen. Mochten er schulden zijn die in aanmerking komen voor schuldsanering/schuldhulpverlening en/of WSNP dan zal opdrachtnemer indien nodig doorverwijzen naar desbetreffende instanties, en dit proces in het kader van budgetbeheer faciliteren indien mogelijk.
5.3. De opdrachtnemer stelt in samenspraak met de cliënt dan wel de hulpverlener een begroting op. De inkomsten en uitgaven van de cliënt vormen de basis voor het opstellen van de begroting. Op basis hiervan worden de werkzaamheden uitgevoerd.
5.4. Bij het opstellen van de begroting dienen de inkomsten en uitgaven van de cliënt met elkaar in evenwicht te zijn. Bij het opstellen van de begroting dient in ieder geval bij voorrang de betaling van de kosten van de opdrachtnemer te worden gewaarborgd.
5.5. Opdrachtnemer behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor om bij een wijziging van de financiële situatie, dan wel persoonlijke omstandigheden van de cliënt, de begroting aan te passen.
5.6. Opdrachtnemer doet in sommige gevallen toeslagen aanvragen bij de belastingdienst op verzoek van de cliënt. Informatie voor deze aanvraag wordt gehaald uit de op dat moment beschikbare bronnen. Indien cliënt wenst dat deze aanvraag wordt ingediend is cliënt zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze informatie.
5.7. Opdrachtnemer heeft de plicht om op verzoek van de cliënt inzage te geven in de begroting, de bankafschriften, en de documentatie.
5.8. Opdrachtnemer is op de volgende manieren op werkdagen bereikbaar: telefonisch, schriftelijk, en per e-mail.
5.9. De opdrachtnemer behoudt zich het uitdrukkelijke recht voor aanvullende diensten aan te nemen en weigeren, en te wijzigen of beëindigen.

6 | Verplichtingen cliënt

6.1. De cliënt geeft volledige openheid en correctheid van zaken ten aanzien van alle inkomsten, alle uitgaven, alle schulden en alle lopende betalingsverplichtingen alsmede van zijn vermogen en het saldo van alle bank- en/of girorekeningen die op zijn naam zijn gesteld.
6.2. De cliënt is verplicht wijzigingen in zijn persoonlijke en/of financiële sfeer direct aan opdrachtnemer mede te delen onder bijvoeging van schriftelijke bewijsstukken.
6.3. De cliënt blijft zelf volledig verantwoordelijk voor zijn financiële verplichtingen aangaande inkomsten en uitgaven.
6.4. De cliënt verplicht zich tegenover opdrachtnemer om geen (nieuwe) schulden en/of andere nieuwe verplichtingen aan te gaan dan nadat opdrachtnemer hierover vooraf schriftelijke instemming heeft verleend. Hieronder valt ook het laten ontstaan en/of in stand houden van een roodstand op een bankrekening(en) en/of girorekening(en).
6.5. De cliënt blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor een toereikend saldo, zodat de opdrachtnemer tot betaling volgens de begroting kan overgaan.
6.6. De cliënt draagt zorg voor een tijdige overdracht van relevante (inlog)gegevens voor de door opdrachtnemer uit te voeren werkzaamheden.
6.7. Cliënt zorgt dat de benodigde correspondentie per post wordt door gestuurd naar opdrachtnemer, zodat de begroting naar behoren kan worden uitgevoerd.
6.8. Cliënt dient per telefoon, per mail of per post altijd bereikbaar te zijn.
6.9. De cliënt zal zich onthouden van het doen van: beledigingen, dreigingen of andere gelijksoortige gedragsuitingen naar opdrachtnemer en betrokken partijen.

7 | Pré-Budgetbeheer

7.1. Het aanbod van Pré-Budgetbeheer geldt alleen indien cliënt onder begeleiding staat van een door opdrachtnemer erkende zorginstelling.
7.2. Pré-Budgetbeheer kan alleen aangegaan worden indien er een duidelijke wens en/of behoefte budgetbeheer af te nemen ten grondslag ligt.
7.3. Indien de cliënt de aanvraag voor budgetbeheer gedurende Pré-Budgetbeheer intrekt worden er geen kosten aan de cliënt belast.

8 | Kosten

8.1. Op de overeenkomst wordt een éénmalige opstartvergoeding berekend. Deze kosten worden bij ingang van de overeenkomst verrekend indien mogelijk. Daarnaast worden er maandelijkse kosten gerekend voor de uitvoering van de werkzaamheden, deze kosten zijn opgenomen in de tarievenlijst. De maandelijkse kosten worden verrekend met ingang van de eerste kalendermaand waarin werkzaamheden worden verricht, tenzij anders overeengekomen.
8.2. Als er werkzaamheden zijn die niet onder de standaard werkzaamheden behoren en/of een derde ingeschakeld moet worden, dan komen deze kosten voor rekening van de cliënt.
8.3. Alle kosten worden geïncasseerd van de beheerrekening, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.
8.4. Opdrachtnemer doet in samenwerking met de klant een aanvraag bijzondere bijstand faciliteren ten behoeve van de kosten van de opdrachtnemer.

9 | Aansprakelijkheid

9.1. Indien er sprake is van een omstandigheid en/of een nalaten die leidt tot aansprakelijkheid van opdrachtnemer dan is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van opdrachtnemer wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico conform de verzekeringsvoorwaarden, op basis waarvan uitkering wordt gedaan.
9.2. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tekortkomingen en/of nalatigheid van derden, waar opdrachtnemer diensten/producten afneemt en/of naar heeft doorverwezen dat betrekking heeft op cliënt(en).

10 | Ontbinding, opschorting en opzegging

10.1. De opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang tegenover de cliënt op te schorten en/of te ontbinden, indien:
a. door overlijden van cliënt;
b. door het niet of niet behoorlijk nakomen door cliënt van een verplichting die voortvloeit uit dan wel samenhangt met de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden;
c. door onderbewindstelling van cliënt;
d. door ondercuratelestelling van cliënt;
e. door verhuizing van cliënt naar het buitenland, dan wel doordat cliënt Nederland feitelijk heeft verlaten;
f. indien cliënt zich misdraagt;
g. indien de financiering van de dienstverlening niet langer gewaarborgd is;
h. indien voortzetting van de overeenkomst naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet van de opdrachtnemer kan worden gevergd;
10.2. De overeenkomst is maandelijks opzegbaar, met een opzegtermijn van 1 kalendermaand, via een schriftelijke kennisgeving, dan wel per e-mail;
10.3. Wanneer de overeenkomst wordt opgezegd, dient het maandbedrag tot en met de eerstvolgende kalendermaand van de dag van opzegging te worden betaald;
10.4. Bij ontbinding van de overeenkomst kan cliënt geen aanspraak maken op (een gedeelte van) de opstartvergoeding;
10.5. De opdrachtnemer zal na beëindiging zorgdragen voor een overdracht van financiële gegevens, documentatie en bankrekeningen voor zover van toepassing.

11 | Wijzigingen van de voorwaarden

11.1. De opdrachtnemer is te allen tijde gerechtigd om deze algemene voorwaarden te wijzigen. Cliënt zal op de hoogte gesteld worden van deze wijziging(en) indien noodzakelijk.
11.2. Indien de cliënt niet kan instemmen met de wijziging of aanvulling, dient cliënt bezwaar binnen 14 dagen schriftelijk kenbaar te maken. Na het verstrijken van de genoemde termijn van de genoemde 14 dagen wordt de cliënt geacht in te stemmen met de wijziging of aanvulling.
11.3. Deze algemene voorwaarden treden in werking op: 1 juni 2020 en gelden tot wijziging of aanvulling van deze voorwaarden.

Versie 1.3 | Deze algemene voorwaarden van kracht zijn gewijzigd en verbeterd op 20 december 2022 en geldt uitsluitend voor cliënten van opdrachtnemer.

2020 - 2024 | KvK: 78122066